Silver Brush : Jumbo Brush : Series 8001 : Flat : Size 50
  • Hair Type: Hog White
  • Shape: Flat
  • Hair Width: 55mm
  • Hair Length: 42mm
  • Handle Length: Mid Length
Loading... loading...