Jackson's : Shiro : Professional Hog Bristle Hair Brush : Bright : No.6

  • Shape: Flat
  • Hair Width: 12 mm
  • Hair Length: 16 mm
  • Handle Length: Long
Loading... loading...