Jackson's : Black Hog Bristle Brush : Flat : No.6

  • Hair Type: Hog Black
  • Shape: Flat
  • Hair Width: 12 mm
  • Hair Length: 22 mm
  • Handle Length: Long
Loading... loading...