Jackson's : Black Hog Bristle Brush : Round : No.2

  • Hair Type: Hog Black
  • Shape: Round
  • Hair Width: 4.0 mm
  • Hair Length: 15 mm
  • Handle Length: Long
Loading... loading...