Jackson's : Shiro : Professional Hog Bristle Hair Brush : Bright : No.1

  • Shape: Flat
  • Hair Width: 5.8 mm
  • Hair Length: 8.0 mm
  • Handle Length: Long
Loading... loading...